Etik Kurallar

 

ETİK KURULU KOMİSYONU 

 

İl Müdür Yardımcısı Süleyman DİRİL ( Başkan)

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yakup AYAR

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Emrah YALÇIN
 
 
 

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1

Özel hayatın ve kişisel tercihlerin gizliliğine saygı duyulması esastır.

2

Yapılan tüm faaliyetler mevzuatlara uygun ve hesap verilebilir olmalıdır

3

Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılı olmalıdır.

4

İl Müdürlüğünde etik kurallar çok iyi bilinmeli, her çalışana etik sözleşme imzalatılmalıdır

5

İşlerin sürekliliği esas olmalıdır

6

Hak ve hukuka uyum esastır.

7

Gizlilik niteliği bulunmayan bilgiler başkalarıyla paylaşılabilmelidir.

8

İl Müdürlüğünde kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması temel esastır.

9

Ayrımcılık (dil, din, mezhep, siyasi, cinsiyet vb.) yapılmamalıdır.

10

Birim faaliyetlerin işleyişinde kararların ortak alınması esastır.

11

İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.

12

Yapılan tüm faaliyetlerde kişisel menfaatlerin ön plana alınmaması esastır.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1

Birim idarecileri personele rahat ve huzurlu çalışma koşulları hazırlamalıdır.

2

Yöneticiler personele adil ve şeffaf davranmalıdır

3

İl Müdürlüğü Kurum kültürünün gelişmesine yönelik katkı vermelidir.

4

Emeğe saygı duyulmalıdır

5

İl Müdürü tüm Şubelere eşit mesafede durmalıdır.

6

İl Müdürlüğü paydaşları ile iyi ilişkiler kurmalıdır.

7

Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda kararlar alınmalıdır

8

Taltif ve takdir mekanizması herkese eşit mesafede çalışmalıdır

9

Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılmalıdır

10

Tarafsız karar alınabilmesi sağlanmalıdır

11

Yetki ve sorumluluklar eşit dağıtılmalı ve işlerin yürütülmesi kişiye endeksli olmamalıdır.

12

Sorumluluk verilene yetki de verilmelidir

13

İl Müdürlüğü hizmet anlayışı bakımından örnek olmalıdır.

14

Meslek ve Ünvan taassupluğu yapılmamalı ya da buna zemin hazırlanmamalıdır.

15

Personelin performans değerlendirmesi yapılmalıdır.

16

Çalışmalarda ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenmelidir

17

Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.

18

Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.

19

İşler iyi bilene ve uzmanına verilmelidir

20

Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.

21

Başarılı çalışmalar takdir edilir.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1

Çalışanlar kurum için ne kadar faydalı oldukları yönünde kendilerini sorgulayabilmelidirler

2

İl Müd.ğü çalışanlarının güncel gelişmelere ayak uyduracak kişisel gelişimleri sağlanmalıdır

3

Sosyal dayanışma güçlü olmalıdır

4

Yöneticiler ve çalışanlar arasında güven ortamı sağlanmalıdır.

5

Çalışanlar yaptığı iş karşılığında maddi ve manevi çıkar sağlamamalıdır.

6

Çok çalışanların çalışmalarına ve emeğine saygı duyulmalıdır ve yıpratılmamalıdırlar

7

Çalışanlar işleriyle ilgili mevzuatı iyi bilmeli ve uygulayabilmelidir

8

Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilmelidir.

9

Kapasitesi olan çalışanlar atıl olmamalıdır

10

Kariyerin kıstasları olmalıdır

11

Çalışanlar işbirliği ve bilgi paylaşımına açık olmalıdırlar

12

Her kademedeki çalışanın düşüncelerini ve sorunlarını söyleyebildiği ve dikkate alındığı bir ortam oluşturulmalıdır

13

Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmamalıdır.

14

Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinlemelidir.

15

Çalışanların fikirleri dikkate alınmalıdır

16

Personel işini zamanında ve hakkıyla yerine getirmelidir

17

Çalışan eşit şartlarda eğitilmeli ve hizmet içi eğitimlere gönderilmelidir

18

Çalışanlar yöneticilerine güvenmelidir

19

Çalışanlar konularını sahiplenmeli ve kendilerinden birşeyler katmalıdırlar

20

Çalışana önyargılı yaklaşılmamalı ve kendisini gösterebilme fırsatı verilmelidir

21

Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.

22

Sosyal aktiviteler artırılmalıdır

23

Kırıcı olmayacak şekilde eleştiri yapılmalıdır

24

İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanları politik davranmamalıdır

25

Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.

26

Mesai kavramına azami özen gösterilir.

27

Personelin performansını ve motivasyonunu artırıcı ölçülebilir ve adil bir ödül sistemi olmalıdır

28

Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

29

Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.

30

Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulabilmelidir.

31

Çalışanların performansı ödüllendirilir.

 
''