Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı

Şube Müdürü


Ulaş AY

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdür V.

Ziraat Yüksek Mühendisi

Tel: 288-2141072 Dahili: 148

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADIUlaş AY
ÜNVANI Şube Müdür V.
TELEFON 0288 214 35 47 / Dahili: 148
E-POSTA ADRESİulas.ay@tarimorman.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİPınarhisar - 08.08.1977
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​Koloğlu İlkokulu
Pınarhisar Ortaokulu
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü - Lisans
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Yüksek Lisans
Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD Doktora (Tez aşamasında)
Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet Bölümü 2. sınıf
YABANCI DİLİngilizce (YDS 72.50, YÖKDİL 71.25)
MEDENİ DURUMUEvli - 2 Çocuk
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​14.02.1995 - 31.05.2000 Büyükorhan İlçe Tarım Müdürlüğü - Vet. Sağ. Tek
 15.06.2000 - 07.07.2001 Lüleburgaz İlçe Tarım Müdürlüğü - Mühendis
 11.07.2001 - 25.07.2014 Kırklareli GTHB İl Müdürlüğü - Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü - Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü - Mühendis
 25.07.2014 - 30.10.2017 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ziraat Yüksek Mühendisi
 30.10.2017 - Halen Kırklareli GTHB İl Müdürlüğü - Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi

TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
Adı Soyadı Görevi     Dahili  E-Posta Adresi
Ulaş AY
Şube Müdür V.148
ulas.ay@tarimorman.gov.tr
​Hüseyin YIĞIN​Mühendis​146
huseyin.yigin@tarimorman.gov.tr
​​Ayhan ÇELİK​Mühendis​146
ayhancelik@tarimorman.gov.tr
Yiğit Egemen ÖZGÜR
​Mühendis
107
yigitegemen.ozgur@tarimorman.gov.tr                             
Mehmet TAŞAN
Tekniker
107
mehmet.tasan@tarimorman.gov.tr
 Ferhan ÖZER
 Mühendis
 149
 ferhan.ozer@tarimorman.gov.tr
 Cemal ÇELİK
 Mühendisi
 
 celik.cemal@tarimorman.gov.tr
 Gökhan ERDOĞAN
 Mühendis
 
 gokhan.erdogan@tarimorman.gov.tr

Şube Müdürlüğünün Görevleri

TARIMSAL ALTYAPI ve ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak, ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

e)   Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak,
yaptırmak,

f)  Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri
yürütmek,

g)  Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili
çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,
biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan
bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak,

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek.

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak,

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,

dd) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

''