Kofçaz

İlçe Müdürü


Yalçın ACAR
Kofçaz İlçe Müdürü V.
Tel  :0288-762 20 11
Faks:0288-762 20 08

İlçe Müdürümüzün ÖzgeçmişiADI SOYADIYalçın ACAR
ÜNVANIVeteriner Hekim
TELEFON0288 762 20 11
E-POSTA ADRESİyalcin.acar@tarimorman.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİİstanbul 02/06/1978
EĞİTİM DURUMU İnönü Teknik Lisesi Kimya Bölümünde 1996 Yılında Mezun Oldu.
İstanbul Üniversitesi Süleymaniye Yabancı Diller MYO da 1998-1999 Yılları Arasında İngilizce Hazırlık Okudu.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2004 Yılında Mezun Oldu
YABANCI DİLİngilizce
MEDENİ DURUMUEvli 2 Kız Çocuğu Babası
ÇALIŞMA HAYATI 1996,-1997 Özel Bir Şirkette Kimya Teknisyeni Olarak Çalıştı.
Kırklareli Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2006 dan beri Veteriner Hekim Olarak Görev Yapıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi


​Yalçın ACAR

İlçe Müdür V.

yalcin.acar@tarimorman.gov.tr
Taner SEVİM
Mühendis
 ​sevim.taner@tarimorman.gov.tr
Tuğmaç ALTINÖZ Veteriner Hekim 
 tugmac.altinöz@tarimorman.gov.tr
Serkan ÇIRAK  Veteriner Hekim   serkan.cirak@tarimorman.gov.tr                       
 Samet URUN  Mühendis  samet.urun@tarimorman.gov.tr
 Mehmet ÜSTÜNTAŞ  Teknisyen  mehmet.ustuntas@tarimorman.gov.tr

Hizmet Standartları

KOFÇAZ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI  

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                               (EN GEÇ)
1      

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanımı

1- Başvuru Dilekçesi (Kamu Kuruluşlarından)

2- Arazinin Tapu Kaydı

3- 1/5000 Ölçekli Harita veya Çapı

4- 1/25000 Ölçekli Harita (Rapora Konu Arazi İşaretli)

5- Noterden Taahhütname

6- Çiftçilik Belgesi

7- Mimari Proje

8- Yer Seçim Raporu

9- Dekont (Etüd ücreti)

 

15 Gün
2      

 

 

 

 

 

Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı

1- Başvuru Dilekçesi (Kamu Kuruluşlarından)

2- Arazinin Tapu Kaydı

3- 1/5000 Ölçekli Harita veya Çapı

4- 1/25000 Ölçekli Harita (Rapora Konu Arazi İşaretli)

5- Vaziyet Planı ve İş Akış Şeması

6- Toprak Koruma Projesi (Gerekli Görülürse ) ve / veya Noter Tasdikli Taahhütname

7- Dekont (Etüd ücreti)

 

1 Ay
3     
 

İfraz ve Hisseli Satışlar

 

1-Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı

2- Tapu Kaydı (Çaplı Kroki)

 

7 Gün
    
4Mera İşgali İle ilgili Şikâyetler

1-Matbu Dilekçe

 

 

15 Gün
5Mera Tahsis Amacı Değişikliği Uygulamalarında 14. Madde Gereğince

 

 

1-T.A.D. istenen Meranın Kadastro Tekniğine Uygun hazırlanmış harita ve krokisi

2- Vaziyet Planı

3-Yatırımın Kaynağını belirten belge,

4- Fizibilite Raporu

5- İşletme ruhsatı

6- Turizm ve OHAL Bölgesi olduğunun belgelenmesi

7- ÇED Raporu

8- Köy Yerleşim Planı ve Köy ihtiyar heyeti kararı

9- İmar planı ve meclis kararı

10- Gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, sel ve erozyon ile mücadele için ağaçlandırma taleplerinde Üniversite ve Araştırma Enstitülerinden uygunluk raporu

11- Geri dönüşüm sözleşmesi

12- Teminat mektubu

13- 20 yıllık ot bedeli

14- Komisyon ve Teknik Ekip harcırahları yatırılması

15- Komisyonun gerekli gördüğü belgelerin temini

 

 

 

2 Ay
6

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt

Ve ÇKS Belgesi Verilmesi

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her müracaatta gerekli)

3-Tapu Müdürlüğünden "Kayıtlarımıza Uygundur" ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi (İlk müracaat)

5-Formlar

—Çiftçi Kayıt Formu

—Tarımsal Faaliyetler Formu

—Arazi Bilgileri Formu

-Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

-Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

—Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi

 

2 saat
7Mazot ve Gübre Desteklemesi

1-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

2- 50 dekar ve üzeri arazilerde mazot gübre desteklemesinden faydalanabilmek için Bakanlığımız referans laboratuarlarında yapılmış toprak analizi raporu,

 

1 saat
8Toprak Analizi Desteklemesi1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi1 saat
9Organik Tarım Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi

2- Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge

1 saat
10Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanımı Desteklemeleri

1-Başvuru dilekçesi (Ek-1)

2-Talep Formu (Ek-2)

3-Tohumluk Satış Faturası (Tohumluk Bayisi tarafından faturanın arkasına "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ……... Tarih ve …………nolu sertifikaya aittir", ifadesi yazılarak tasdik edilecektir.)

4-Tohumluk Sertifikası (Tohumluk sertifikaları 1 Temmuz 2008, 31 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenmiş olmalıdır.)

5- Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi

 

 

 

1 saat
11Sertifikalı Fidan/Tohum Üretim Desteklemeleri

1-ÇKS Belgesi

2-Müracaat Formu

3-Tohumlu Yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form ( sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise)

4-Tohumluk sertifikası

5-Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti

6-Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge ( TÜGEM tarafından verilir)

7-Tohum Satış Faturası ( Satış işleminden sonra)

 

3 Gün
12

PRİM UYGULAMALARI

 

 — Başvuru Dilekçesi

 — Alım-Satım Belgesi (Fatura veya Mustahsil Makbuzu) ve/veya Borsa Alım-Satım Beyannamesi.

 

1 saat
13Yem Bitkisi Desteklemeleri

1- Başvuru Dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)

3- Gerektiğinde İl/İlçe Müdürlüğünce istenecek diğer belgeler

1 saat
14Anaç Sığır-Manda Yetiştiriciliği Desteklemeleri

1- Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

2- Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi,

 

1 saat
15Buzağı Desteklemesi

Müracaat Dilekçesi

 

 

1 saat
16Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri

1- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince üyelerinin üyelik durumunu da belirten ve ekinde başvuru listeleri olan dilekçe

2- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi

 

 

1 saat
17Arı Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi (kovan)

1- Dilekçe (Ek–1)

2- Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek–2)

3- Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu

 

15 dakika
18Arı Konaklama Belgesi

1- Konaklama belgesi formu

2- Hayvan Sağlığı Raporu (Sevk raporu)

 

 

15 gün
19Ana Arı Yetiştiriciliği Üretim izni

1-Ana arı üreticileri inceleme ve değerlendirme formu

2-Bakanlık ana arı taahhütnamesi

3-Ana arı üreticisi kurs belgesi

4–10 adet damızlık ana arı faturası, üniversiteden veya Bakanlıktan 10 adet yerli arı ekotipi belgesi

 

60 gün
20Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Sınav sonuç belgesi
 3. Ziraat Mühendisi diploması
 4. Vergi levhası
 5. Nüfus cüzdan fotokopisi
 6. Tarım danışmanlık sertifikası
 7. Sigortalılık belgesi
5 iş günü
21Yurtiçi Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk İşlemleri 

1-Menşe Belgesi,

2-Sığırlar için hayvan pasaportları,

3-Şap Aşısı Bilgileri

4- Hayvan Sahibi ve nakliyecinin T.C. kimlik numaraları

5-Nakil edileceği işletme numarası   

2 saat
22Büyükbaş Hayvanların Turkvet sisteminde nakil işlemleri

1-Başka il veya ilçelerden alınan hayvanlara ait yurt içi veteriner sağlık raporu

2-İlçe köy ve beldelerden alınan hayvanlara ait menşe belgesi

İşletme Sahibinin işletme numarası

20 dk
23

Brusella S19 Genç Aşılaması Desteklemeleri Başvurusu

 

1-Matbu dilekçe

2-Uygulanan Aşılara ait (Brucella S19-Şap) Aşı Serumlama Makbuzları

 
24Brusella Rev1 Genç Aşılaması Desteklemeleri Başvurusu

1- Matbu dilekçe

2- Uygulanan Aşıya ait (Brucella Rev1) Aşı Serumlama Makbuzu

 
25Gıda Üretim Yerleri Çalışma İzni ve Gıda Sicili
 1. Dilekçe,
 2. Bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
 3. Şirketler için; şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter onaylı sureti/Şahıslar İçin: Vergi Levhası.
 4. İmza Sirküleri sureti
 5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (GSM) noter onaylı sureti.
 6. Kapasite raporu,
 7. Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge(Meslek odası olmayanlardan istenmez)

İl Müdürlüğü

30 gün

Bakanlık 

60 Gün

26Gıda Üretim İzni
 1. Beyanname (Tebliği yayımlanan ürünler için),
 2. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun etiket örneği,
 3. Akım şeması (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
 4. Yüzde bileşim (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
 5. Marka Tescil veya Başvuru Belgesi (Sadece ürettiği yerde satanlar için gerekmez)

İl Müdürlüğü

30 gün

Bakanlık 

60 Gün

27

Amatör Balıkçı Belgesi

Verilmesi

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
20 Dk.
28

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

 

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

(Tebliğ No: 2009/34)

 

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

2. ÇKS Belgesi

3. Teknik Şartname

4. Vadesi geçmiş SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge

5. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura

6. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru

    Sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

7. Traktör ruhsatının fotokopisi

 

 

 

 

45 GÜN

29

 

 

Genel Kurul

1-) Yönetim Kurulu Kararı

2-) İlan ve Gündem

3-) Bakanlık Temsilci Ücretlerinin Yatırıldığına dair Maliye Vezne Alındı Makbuzu

01 OCAK

30 HAZİRAN

ARASI

30

 

 

Proje Uygulamaları

1-) Genel Kurul Kararı

2-) Yönetim Kurulu Kararı

3-) Müracaat Dilekçesi

4-) ÇKS Belgesi ( Kooperatif )

5-) Ara Mizan

 

 

 

31

 

Çiftçi Malları Koruma

 

1-Her yıl Aralık ayı içerisinde hazırlanan Ç.M.K. Bütçelerinin Ocak ayının 15 ine kadar Murakabe Kuruluna onaya sunulmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilmesi

Her yıl

 Ocak ayının

15 ine kadar

32

 

Çiftçi Malları Koruma

1-Yıl içerisinde kesilen İdari Para Cezalarına 10 gün içerisinde itiraz edilir. İtiraz edilmez ise cezanın kesinleşmesi

Ödeme emri

süresi 7 gün

33

 

 

Çiftçi Malları Koruma

1- Cezaya itiraz edilmesi durumunda ilgili Ç.M.K. Başkanlığından cezaya ilgili Bekçi görgü zaptı, Ceza tebliğ varakası, Ç.M.K. Kararı istendikten sonra bu belgelere göre Murakabe Heyetince cezanın değerlendirilmesi

Değerlendirme neticesinde itirazın reddine veya kabulüne karar verilmesi

 

1 AY

34

 

GÜBRE BAYİLİĞİ MÜRACAATI

 

1-Ticaret Sicil Kaydı (Fotokopisi)

2-Vergi Levhası fotokopisi.

3-Gübre Lisans Tescil Belgeleri

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-Gübre bayisi olmak istediğine ilişkin dilekçe.

6- Gübre Üreticileri veya Gübre Dağıtıcıları ile Yapılacak Gübre Bayilik Sözleşmesi

 

 

 

 

 

15 GÜN

''